اطلاعات تماس
آدرس:
دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده مهندسی- طبقه دوم- اتاق AB-۴۰۱

ایران
تلفن:
۰۵۱-۳۸۸۰۵۱۶۵
نمابر:
۰۵۱-۳۸۸۰۲۴۰۱
ارسال ایمیل