آزمايشگاه کیفیت نرم‌‌افزار در سال ۱۳۹۳ جهت انجام فعاليت‌های پژوهشی در زمينه مهندسی جنبه‌های مختلف کیفیت نرم‌افزار (از اندازه‌گیری کمّی نیازمندی‌های کیفی مشتری تا ارزیابی کمّی کیفیت محصول نهایی) تأسیس گردید. مسئولیت این آزمایشگاه به عهده آقاي دكتر عباس رسول‌زادگان می‌باشد. اعضای این آزمایشگاه در حال حاضر در زمینه‌‌های تحقیقاتی ذیل فعالیت می‌کنند:

  •  مهندسی انعطاف‌پذیری نرم‌افزار
  •  مهندسی قابلیت استفاده مجدد نرم‌افزار
  •  مهندسی امنیت نرم‌افزار