مقالات مجله انگلیسی
1 Ali Ahmadian Ramaki-Abbas Rasoolzadegan-Abbas Ghaemi Bafghi,A Systematic Mapping Study on Intrusion Alert Analysis in Intrusion Detection Systems, ACM Computing Surveys, Volume. ( 51 ) , 2018-6, from page 1-41
2 Mohaddeseh Basiri-Abbas Rasoolzadegan,Delay-Aware Resource Provisioning for Cost-Efficient Cloud Gaming, IEEE Transactions on Circuits and Systems for Video Technology, Volume. ( 28 ) , 2018-4, from page 972-983
3 Ali Ahmadian Ramaki-Abbas Rasoolzadegan-Abbas Javan Jafari,A Systematic Review on Intrusion Detection based on the Hidden Markov Model, Statistical Analysis and Data Mining, Volume. ( 11 ) , 2018-4, from page 111-134
4 Hamed Arshad-Abbas Rasoolzadegan,A Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Roaming Service with User Anonymity, International Journal of Communication Systems, Volume. ( 30 ) , 2017-11, from page 1-18
5 Abbas Rasoolzadegan,A New Approach to the Quantitative Measurement of Software Flexibility, رایانش نرم و فناوری اطلاعات-Journal of Soft Computing and Information Technology, Volume. ( 5 ) , 2017-6, from page 12-19
6 Bahareh Bafandeh Mayvan-Abbas Rasoolzadegan-zahra ghavidel yazdi,The state of the art on design patterns: A systematic mapping of the literature, Journal of Systems and Software, Volume. ( 125 ) , 2017-3, from page 93-118
7 Bahareh Bafandeh Mayvan-Abbas Rasoolzadegan,Design pattern detection based on the graph theory, Knowledge-Based Systems, Volume. ( 120 ) , 2017-3, from page 211-225
8 Ali Ahmadian Ramaki-Abbas Rasoolzadegan,Causal Knowledge Analysis for Detecting and Modeling, Security and Communication Networks, Volume. ( 9 ) , 2017-1, from page 6042-6065
9 Hamed Arshad-Abbas Rasoolzadegan,Design of a Secure Authentication and Key Agreement Scheme Preserving User Privacy Usable in Telecare Medicine Information Systems, Journal of Medical Systems, Volume. ( 40 ) , 2016-9, from page 237-256
10 Abbas Rasoolzadegan,A New Approach to the Quantitative Measurement of Software Reliability, Journal of Information Systems and Telecommunication, Volume. ( 3 ) , 2015-9, from page 165-172
11 Abbas Rasoolzadegan-Rohollah Alesheykh-M.R. Meybodi,A New Approach to Active Rule Scheduling, Engineering Applications of Artificial Intelligence, Volume. ( 39 ) , 2015-3, from page 55-79
12 Abbas Rasoolzadegan-Ahmad Abdollahzadeh Barforoush,Reliable yet Flexible Software through Formal Model Transformation (Rule Definition), Knowledge and Information Systems, Volume. ( 40 ) , 2014-7, from page 79-126
13 Abbas Rasoolzadegan-Ahmad Abdollahzadeh Barforoush,Developing Reliable yet Flexible Software through If-Then Model Transformation Rules, Amirkabir International Journal of Electrical and Electronic Engineering, Volume. ( 44 ) , 2012-3, from page 1-24
14 Abbas Rasoolzadegan-Mohammad Reza Meybodi,A New Intelligent Rule Scheduling Approach in Active Database Systems, علوم و مهندسی کامپیوتر - Journal on Computer Science and Engineering, Volume. ( 6 ) , 2008-10, from page 15-28
15 Abbas Rasoolzadegan-Rohollah Alesheykh-Ahmad Abdolahzadeh Barforoush,A New Rule Scheduling Approach based on Estimation of Rule Execution Probability in Active Database, Journal of Convergence Information Technology, Volume. ( 3 ) , 2008-9, from page 6-14


مقالات مجله فارسی
1 علی احمدیان رمکی-عباس رسول زادگان-عباس جوان جعفری بجنوردی,تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها, مدل سازی در مهندسی, دوره ( ۱۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴
2 سیده مهسا هاشمی مجد-عباس رسول زادگان-زهرا قویدل یزدی,مروری نظام‌مند بر مدلسازی قابلیت اطمینان نرم افزار, مدل سازی در مهندسی, دوره ( ۱۵ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۳
3 بهاره بافنده مایوان-عباس رسول زادگان,اندازه‌گیری کمّی قابلیت استفاده‌ی مجدد مؤلفه‌های نرم‌افزاری: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها, مدل سازی در مهندسی, دوره ( ۱۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۴, صفحه ۱۰۱-۱۲۶
4 فرهاد علایی-عباس رسول زادگان,مروری نظام‌مند بر مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا: گام‌ها، روش‌ها و چالش‌ها, محاسبات نرم, دوره ( ۴ ) , تاریخ: ۱۳۹۴/۱۲, صفحه ۵۶-۷۳
5 عباس رسول زادگان-محدّثه بصیری,اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها, محاسبات نرم, دوره ( ۳ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۱۲, صفحه ۲-۱۹
6 سمیه نوازی-عباس رسول زادگان,ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد توسط تصاویر چهره, محاسبات نرم, دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶, صفحه ۵۲-۶۱
7 عباس رسول زادگان-احمد عبداله زاده بارفروش,مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Z, مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران, دوره ( ۱۰ ) , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰, صفحه ۶۹-۸۵
8 عباس رسول زادگان-محمد رضا میبدی,زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیر, International Journal of Information and Communication Technology Research, دوره ( ۱ ) , تاریخ: ۱۳۸۸/۰۶, صفحه ۷۹-۹۲


مقالات کنفرانسی انگلیسی
1 Abbas Javan Jafari-Abbas Rasoolzadegan, Securing Gang of Four Design Patterns, 23rd Conference on Pattern Languages of Programs (PLoP'16), 2016-10-24
2 Mohammad Reza Heidari-Abbas Rasoolzadegan, Quantitative Evaluation of Software Usability with a Fuzzy Expert System, 5th International Conference on Computer and Knowledge Engineering, 2015-10-29
3 Hamid A. Toussi-Abbas Rasoolzadegan, Flow-Sensitive Points-to Analysis for Java Programs using BDDs, 4th International Conference on Computer and Knowledge Engineering, 2014-10-29
4 Ahmad Abdollahzadeh Barforoush-Abbas Rasoolzadegan-Reza Gorgan Mohammadi, WNR Approach: an Extension to Requirements Engineering Lifecycle, 20th Iranian Conference on Electrical Engineering, 2012-05-15
5 Abbas Rasoolzadegan-Ahmad Abdollahzadeh Barforoush, A New Approach to Software Development Process with Formal Modeling of Behavior based on Visualization, the Sixth International Conference on Software Engineering Advances, 2011-10-23
6 Abbas Rasoolzadegan-Ahmad Abdollahzadeh Barforoush, Empirical Evaluation of Modeling Languages Using Multi-Lift System Case Study, The 8th annual International Conference on Modeling, Simulation and Visualization Methods, 2011-07-18
7 Abbas Rasoolzadegan-Ahmad Abdollahzadeh Barforoush, A New Approach to Reliable, yet Flexible Software, the 18th CAiSE Doctoral Consortium, 2011-06-20
8 Abbas Rasoolzadegan-Rohollah Alesheykh-Ahmad Abdollahzadeh Barforoush, Measuring Evaluation Parameters in Benchmarking Rule Scheduling Methods in Active Database Systems, The IEEE International Conference on Computer and Communication Engineering, 2006-05-09
9 Abbas Rasoolzadegan-Rohollah Alesheykh-Ahmad Abdollahzadeh Barforoush, A New Approach for Event Triggering Probability Estimation in Active Database Systems to Rule Scheduling Improvement, 2nd IEEE International Conference on Information & Communication Technologies: From Theory To Applications, 2006-04-24


مقالات کنفرانسی فارسی
1 هانیه خسروی-منیره خداداد-عباس رسول زادگان, موازی‌سازی الگوهای طراحی GoF به‌منظور استفاده در سیستم‌های توزیع‌شده, بیست و ششمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 2018-05-08
2 جلال سخدری-عباس رسول زادگان, مروری کامل بر روش‌های تشخیص و رفع ضدالگوهای طراحی, کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات, 2015-11-19
3 شکوفه قالیبافان-مهسا شادی-عباس رسول زادگان, ارائه یک فرآیند جدید برای افزایش کیفیت طراحی نرم‏ افزار, بیستمین کنفرانس ملی سالانه انجمن کامپیوتر ایران, 2015-03-03
4 منا شریفیان-عباس رسول زادگان, بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق، فرصت‌ها و چالش‌ها, ششمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش, 2014-05-27
5 فاضل دهقانی-عباس رسول زادگان, مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری, کنفرانس امنیت سامانه‌های نرم‌افزاری, 2014-05-15
6 عباس رسول زادگان-احمد عبداله زاده بارفروش, DBSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده به‌ منظور مقایسه تطبیقی انواع پروتکل قفل گذاری دو مرحله ای در آن, چهارمین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش, 2012-04-29
7 عباس رسول زادگان-محمدرضا میبدی, زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتای یادگیر, چهاردهمین کنفرانس ملی سالانه کامپیوتر انجمن کامپیوتر ایران, 2009-02-28
8 عباس رسول زادگان-احمد عبداله زاده بارفروش, ارائه روش جدید زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای قواعد, سومین کنفرانس فناوری اطلاعات و دانش, 2007-11-27
9 عباس رسول زادگان-احمد عبداله زاده بارفروش, EX-SJFPRO-V.2.8: روش جدید زمانبندی قواعد بر مبنای تخمین احتمال اجرای قواعد در پایگاه داده پویا, پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 2007-05-15
10 عباس رسول زادگان-احمد عبداله زاده بارفروش, ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد, پانزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران, 2007-05-15
11 عباس رسول زادگان-روح الله آل شیخ-احمد عبداله زاده بارفروش, ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن, یازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران, 2006-03-01