پیوندها و اسناد مفید

 

تقویم‌های کنفرانس:

 

اسناد تکمیلی برای مرورهای سیستماتیک انجام شده:

 

ارائه‌های مفید:

 

پیوندهای مفید:

 

پرسشنامه‌های مرتبط با پژوهش‌های حوزه:

  •  پژوهش‌گر: خانم مهندس سعیده منفرد
          عنوان پژوهش: اندازه‌گیری کمّی کیفیت نرم‌افزار از منظر ویژگی‌های کیفی متأثر از الگوهای طراحی
          عنوان پرسشنامه: ارزیابی سنجه‌های در نظر گرفته‌شده برای اندازه‌گیری کمّی مجموعه‌ای از ویژگی‌های کیفی
          برای پر کردن پرسشنامه اینجا را کلیک نمایید.